Infor Financial Consolidation

Infor Financial Consolidation je riešenie na podporu tvorby skupinových konsolidovaných výkazov pre interných aj externých používateľov. Aplikácia je vytvorená na základe IFRS reportovacích štandardov a je navrhnutá v súlade s “Best Practices“ v oblasti manažérskeho konsolidovaného výkazníctva, ktoré sú výsledkom mnohých implementácií realizovaných v rôznych častiach sveta.

Kľúčová funkcionalita ako napríklad automatické vylučovanie vzájomných vzťahov alebo prepočet cudzích mien vám pomôže zefektívniť a urýchliť proces konsolidovanej uzávierky. Okrem toho obsahuje nástroje na priebežné vyhodnotenie výsledkov skupiny ako celku, napríklad na mesačnej báze, čo má výrazne pozitívny vplyv na rýchlosť uskutočnenia potrebných opatrení.

Funkcionalita

 • Metóda úplnej konsolidácie:
  • konsolidácia záväzkov a pohľadávok
  • konsolidácia nákladov a výnosov
  • konsolidácia kapitálu a medzivýsledku
 • Metóda podielovej konsolidácie
 • Metóda vlastného imania a historické sledovanie zmien v podieloch
 • Prevod cudzích mien
 • Skupinové denníky na zaúčtovanie požadovaných úprav
 • Medzipodniková rekonciliácia – sumárna s možnosťou prechodu na detailné porovnanie
 • Segmentačná analýza a transakčná analýza
 • Možnosti parametrického nastavenia jednotlivých procesov
 • Prílohy (IFRS 5, 7.14,7.37a, 7.39a-b a IAS 17, 37, 19, 11, 21, 20)
 • Reporting na úrovni jednotlivých spoločností alebo v rámci celej skupiny:
  • Súvaha v plnom rozsahu; výkaz ziskov a strát; cash flow
  • Report na kontrolu eliminácií vzájomných vzťahov a úprav
  • Zobrazenie výsledkov v skupinovej mene

AIG
Air BP
Accor
Regus
HBO
Holiday Inn
PWC
Dundee Precious Metals
Affidea
3M
Menzies
Corinthia Hotels
Axa
MetLife
Roche
KBC
Uvelia
Avon
Yves Rocher
Finexpert
White Star
Jaguar Energy
Wood
Astana

Meno *

Priezvisko *

Spoločnosť *

Email *

Podmienky spracúvania osobných údajov

Prosím, zadajte tieto znaky: captcha