Logistické spoločnosti, ktoré si chcú zachovať svoju konkurencieschopnosť musia optimalizovať svoje dopravné plánovania a zlepšovať svoju efektivitu. Potrebujú k tomu nástroje, ktoré im umožnia:

Plánovať dopravu po čo najpriamejších a najefektívnejších trasách.

Maximalizovať využitie úložnej plochy (používa sa metóda FILO = First In - Last Out, čiže prvý dovnútra - posledný von) a prihliadať k vhodnému rozloženiu hmotnosti na úložnej ploche.

Kalkulovať ceny - musí sa počítať s cenami paliva, cestnými poplatkami, poistením nákladu, s plánovanou a neplánovanou údržbou a opravami.

Zisťovať dopad na životné prostredie (uhlíková stopa).

Postupovať podľa štandardov a predpisov Európskej Únie.

Udržovať dobré vzťahy so zákazníkmi a mať prehľad o subdodávateľoch, z ktorých sa vyberajú partneri.

Evidencia majetku a správa vozového parku musia zaručovať, že zariadenia a stroje sú spoľahlivé a dodržiavajú termíny dodávok.

Riadiť predajné a marketingové kampane, ktorými všetko začína, kampaňmi sa získavajú noví zákazníci a nové zákazky od starých zakazníkov. Akonáhle je zmluva podpísaná, je treba do systému zadať všetky doklady a v systéme zachytiť všetky informácie, ktoré sa jej týkajú, čo umožňuje jej následné spracovanie. Automatizáciou pracovného postupu a vydávaním upozornení a správ je zaistená čo najrýchlejšia reakcia na požiadavky zákazníkov.